VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.automodelle.sk (ďalej len “Webstránka” alebo “Automodellesk”), ktorého prevádzkovateľom je Alse s.r.o., so sídlom Rovná 266, 900 50 Hrubá Borša, IČO: 53804317, zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 153002/B (ďalej len “Predávajúci”) email: info@automodelle.sk, kontaktná osoba: Karol Izák, tel. č.: 0903946569.
  1. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou na druhej strane (“Kupujúci”).
  1. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
  1. V prípade, že je Kupujúcim fyzická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom:
 2. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 3. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 4. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 5. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
  1. V prípade, že je Kupujúcim podnikateľ – právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov.
 1.  Vymedzenie pojmov

  1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci s Kupujúcim.
  1. Predávajúcim je spoločnosť Alse s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na www.automodelle.sk 
  1. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.
  1. Zákazníkom Automodellesk môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na na Automodellesk. Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „Oprávnená osoba“). Uvedenie mena Oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na Automodellesk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“, vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu ak je na výber) a vyberie spôsob platby (dobierka, prevodom na bankový účet, osobne v hotovosti). Objed návky uskutočnené prostredníctvom Automodellesk sú záväzné. Pri odoslaní objednávky Kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
  1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na Automodellesk, zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
  1. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje Objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „Kúpna cena“) dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru v prípade dobierky, pred odoslaním tovaru v prípade prevodu na bankový účet.
  1. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto Obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho ani Kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
  1. Kupujúci súhlasí, že faktúra (daňový doklad) mu bude dorucená na jeho e-mail v elektronickej podobe.
  1. Predávajúci spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: záručný list (ak ho výrobca poskytuje), faktúru (ak Kupujúci informuje Predávajúceho, že vyžaduje faktúru v tlačenej forme).
  1. V prípade, že je k objednávke zvolený darček, na ktorý má Zákazník za splnenia určitých podmienok nárok, vyhradzujeme si právo na zmenu darčeka podľa aktuálnych skladových zásob.
  1. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom alebo telefonicky, ak ešte nebola vybavená. Pre zrušenie objednávky nás kontaktujte prostredníctvom emailu na info@automodelle.sk alebo na tel. čísle +421903946569.
 3. Cena

  1. Predávajúci v súčasnej dobe nie je platiteľom DPH, preto všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, nezahŕňa však cenu dodania tovaru.
  1. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  1. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na Automodellesk, individuálne zľavy pre Kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe spolupráce Automodellesk s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
  1. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí Kupujúci pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné Predávajúcim jednostranne meniť.

 4. Dodacie podmienky

  1. Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný zvyčajne nasledujúci pracovný deň.
  1. Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom „Momentálne nedostupné“.
  1. Ak sa Predávajúci a Kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, ako Predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.
  1. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

 5. Miesto a spôsob dodania

  1. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru Kupujúcemu resp. Oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne službou Packeta (osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta prípadne po upresnení aj na Vami určenú adresu). K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k vám Slovenskou poštou, prípadne 1-2 pracovné dni pre doručenie službou Packeta.
  1. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Pokiaľ máte u nás zriadené používateľské konto, môžete si aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii Moje Objednávky.
  1. Kupujúci, alebo Oprávnená osoba je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru Kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Po zaplatení sumy za objednávku obdrží Kupujúci na emailovú adresu účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  1. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky – poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
  1. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. Predávajúci má tiež právo v prípade platieb dobierkou požadovať od Kupujúceho úhradu nákladov na poštovné vopred.
  1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou Kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia stavu.
  1. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, Kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

 6. Spôsob platby, poštovné a iné poplatky

  1.  Kúpnu cenu Kupujúci zaplatí Predávajúcemu jedným z uvedených spôsobov:
 7. Prevodom na bankový účet
 8. Dobierka
 9. Osobne v hotovosti pri prebratí objednávky

Ak je súčasťou Kúpnej ceny aj zaslanie tovaru, prirátava sa aj poštovné podľa aktuálneho cenníka Automodellesk.

 • Kompletné informácie o možnostiach platby a poštovnom si môžete pozrieť tu.
  • Kupujúci môže využiť zľavový kupón, pri jeho uplatnení poskytne kupujúcemu príslušnú zľavu. Zľavový kupón je možné použiť len 1-krát. Zľavový kupón nie je možne vymeniť za hotovosť.
  • K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.
  • Iné poplatky ani balné neúčtujeme.
  • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru Automodelle.sk do dátumu uvedeného ako platnosť (platí do).
  • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľavový kupón / Darčeková poukážka“ do kolónky zadajte číslo poukážky.
  • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
  • Ak je celková suma objednávky/nákupu:
 • vyššia ako hodnota poukážky, Kupujúci doplatí iba zvyšok sumy,
 • nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke).
  • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku.
  • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
  • Darčekový poukaz je platný len v krajine zakúpenia.
  • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.
  • K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.

 1. Záručná doba

  1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej 12 mesiacov, začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
  1. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  1. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra).
  1. Záručný list obsahuje označenie Predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
  1. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí Predávajúci v záručnom liste.
  1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo poškodenie zo strany Kupujúceho.
  1. Automodellesk ponúka zberateľské modely, na prípady ich používania či poškodenia manipuláciou (napr. ako hračka pre dieťa) sa záruka nevzťahuje.
  1. Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.
  1. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:
 2. nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
 3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 4. uplynutím záručnej doby tovaru,
 5. neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
  1. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, najmä:
 7. vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
 8. vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
 9. vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 10. Stornovanie objednávky

  1. Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.
  1. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.
  1. V prípade ak do 14 dní od vytvorenia objednávky, Kupujúci nezaplatí sumu za objednávku, Predávajúci nezaplatenú objednávku stornuje.

 11. Reklamácia
  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim.
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho Kupujúcemu. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
  1. Pri uplatnení reklamácie Kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
  1. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju Predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  1. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  1. V prípade uplatnenia reklamácie, Kupujúci informuje Predávajúceho prostredníctvom reklamačného listu o uplatnení prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu Predávajúceho:

Alse s.r.o.

Rovná 266

90050 Hrubá Borša

Email: info@automodelle.sk telefón: +421903946569

 1. V prípade ak kupujúci reklamuje zberateľský model dodaný bez vitríny, zašle na e-mailovú adresu info@automodelle.sk vyplnený reklamačný list spolu s fotkami reklamovaného tovaru. Po doručení e-mailu s fotografiami predávajúci informuje spotrebiteľa o ďalšom postupe.
  1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
  1. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
  1. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
  1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

email: ba@soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

 1. Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
  1. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Ak Kupujúciodstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.
  1. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
  1. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúcci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. kópia faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom (a to aj vtedy ak boli tieto dokumenty dorucene elektronickou formou na e-mailovú adresu Kupujúceho), najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
  1. Odporúčame Kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Za nedoručené zásielky nezodpovedáme.
  1. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok.
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári, ktorý tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
  1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  1. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
  1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 3. Ochrana osobných údajov

  1. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete na: info@automodelle.sk

 4. Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách (priemerne raz týždenne). Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme vám odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným Kupujúcim môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou Automodellesk a využívaním používateľského konta. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@automodelle.sk   

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecných záväzných právnych predpisov.
  1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  1. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.
  1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní Webstránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Webstránku a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
  1. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
  1. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
  1. Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho voči Kupujúcemu je Slovenská obchodná inšpekcia.
  1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na Webstránke v deň odoslania objednávky Kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie Obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
  1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.10.2021 a rušia predchádzajúce znenie Obchodných podmienok.

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:              Alse s.r.o.

so sídlom Rovná 266, 900 50 Hrubá Borša

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro ,Vložka č. 153002/B

IČO: 53 804 317

DIČ: 2121500150

Nie sme platcami DPH.

Telefón: +421 903 946 569

E-mail: info@automodelle.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dátum objednania/dátum prijatia ____________________________________

Meno Kupujúceho ________________________________________________

Adresa Kupujúceho

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Podpis Kupujúceho                 _________________

Dátum                                     _________________

Príloha č. 2

Reklamačný list

ADRESÁT       Alse s.r.o.

                        Rovná 266

                        900 50 Hrubá Borša

KUPUJÚCI

Meno:              _________________

Priezvisko:       _________________

Adresa:            _________________

Email:              _________________

Telefónne č.    _________________

PREDÁVAJÚCI: Automodellesk, ktorý prevádzkuje Alse s.r.o. so sídlom Rovná 266, 900 50 Hrubá Borša, IČO: 53804317, zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 153002/B

Číslo objednávky:                    __________________

Dátum objednávky:                 __________________

Dátum doručenia:                    __________________

Zoznam a označenie reklamovaného tovaru:             _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Popis závady na tovare:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Preforovaný spôsob vybavenia reklamácie:

 • Odstránenie reklamovanej vady
 • Výmena reklamovaného tovaru za nový kus (v prípade, že je takýto tovar skladom alebo skladom u dodávateľa)
 • Výmena vadnej časti tovaru
 • Odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny tovar

Dátum:             ____________________

Podpis:            ____________________

Príloha č. 3

Formulár na VÝMENU/VRÁTENIE tovaru

Číslo objednávky         _______________________

VYBERTE SI JEDNU Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ:

1.                  Chcem tovar vymeniť*

Pôvodný tovar:  _________________________

Nový tovar:       _________________________

*Výmena tovaru je možná iba v prípade, že ide o ten istý typ produktu v rovnakej cenovej hladine.

 2.                Chcem tovar vrátiť

Žiadam vrátenie ceny tovaru na nasledujúce číslo účtu*:             ___________________________________

Zoznam vrátených produktov: _______________________________________________________________

*peniaze vraciame výlučne iba na účet

UVEĎTE PROSÍM DÔVODY VRÁTENIA/VÝMENY TOVARU

1.                  Model vyzerá inak na obrázku

2.                  Prijatý nesprávny tovar

3.                  Poškodený tovar

4.                  Odstupujem od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia

5.                  Iné – prosíme uviesť Váš dôvod:            _________________________________________________

AKO ZASLAŤ TOVAR:

Riadne zabalený model vrátane ochrannej výplne krabice zašlite doporučene (bez dobierky) na adresu: Alse s.r.o., Rovná 266, 900 50 Hrubá Borša. V prípade, že model nebude riadne zabalený a dopravou sa poškodí, negarantujeme vrátenie sumy, prípadne celej sumy ak Automodellesk vzniknú náklady na jeho opravu (v prípadoch ak je oprava možná). Náklady na prepravu pri výmene/vrátení tovaru znáša Kupujúci. Pokiaľ bol súčasťou objednávky darček, je potrebné vrátiť ho spolu s tovarom. Ak sa rozhodnete darček si ponechať, od vrátenej sumy bude odpočítaná aktuálna cena tohto produktu.

Ostatné informácie:
Prosím uistite sa, že tovar zasielate späť v pôvodnom stave, t.j. nerozbalený z pôvodného balenia, v nepoškodenom obale, s nepoškodenými štítkami ak sa také na tovare nachádzajú. 

Ak ste si priali výmenu a náhradný tovar je skladom, balíček odosielame do 1 pracovného dňa po obdržaní pôvodného tovaru. V prípade, že tovar skladom nie je, balíček odošleme do doplnení skladových zásob. O odoslaní budete informovaní prostredníctvom e-mailu. Náklady na prepravu v tomto prípade hradí Automodellesk.

Keďže niektoré zberateľské modely sú ťažko dostupné, v prípade že nebude možné ich opätovné naskladnenie, budeme Vás o tomto bezodkladne informovať a individuálne dohodneme ďalší postup.

V prípade požiadavky na vrátenie tovaru, peňažné prostriedky štandardne vraciame späť na uvedený bankový účet do 14 dní od spracovania požiadavky.